கீச்சுகள்

@RugbyLeeds -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @RugbyLeeds -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. பின்செய்த ட்விட்
  31 ஜன., 2017

  Say hello to Leeds Rhinos Foundation the charity that are Changing Lives Through Sport. Text RHIN05 £5 to 70070 to support our programmes

  மீளமை
 2. 19 மணிநேரம் முன்

  Our community pictures are out from the Qualifiers clash with Toulouse. Have a look to see if you're featured!!

  , , மற்றும் 2 பேர்
  மீளமை
 3. 22 மணிநேரம் முன்
  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஆக. 12
  மீளமை
 5. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  ஆக. 12

  Great video of the Festival of Rugby today. Many thanks

  மீளமை
 6. ஆக. 12

  Great video of the Festival of Rugby today. Many thanks

  மீளமை
 7. ஆக. 12

  It’s been a great day of rugby at our Naturally Best Ambassador Festival at . 21 teams and 250 players from community clubs have taken part in the annual event.

  மீளமை
 8. ஆக. 11

  Thank you to the junior players from , , and for supporting our matchday activity today.

  மீளமை
 9. ஆக. 11

  It's game day at and we're all set for the big game against . Today we welcome children from local clubs and schools to take part in our pre match activity. As always thanks to our partners for supporting our work

  மீளமை
 10. ஆக. 10

  Did you know we run free weekly Rhinos Active Social groups for people aged 55+ who are looking for ways to stay active & meet people? The sessions are supported by & this week attendees enjoyed a tai chi taster. email: health@leedsrhinosfoundation.org for info

  மீளமை
 11. ஆக. 10

  Members of Women’s team who recently won helped out with our free girls skills development session this week at . Their success is clearly inspiring more girls to play with over 40 players attending the session! 🏉

  , , மற்றும் 4 பேர்
  மீளமை
 12. ஆக. 9

  Great way to finish our week @ Garforth academy with 1st Team players & joining the fun! And some representatives from to present every camp member with their camp goody bag! 🏉🏀⚽️🏐🎾🤾🏽‍♂️

  மீளமை
 13. ஆக. 8

  Dinner time on day 3 @ Garforth, with kids taking part in Cricket 🏏 Danish Longball 🏐 Dance 💃 Dodgeball 🏐 & Handball 🤾🏽‍♂️ all morning! 🏉

  மீளமை
 14. ஆக. 8

  📺Watch the latest episode of Rhinos TV which features this year's event from back in May

  மீளமை
 15. ஆக. 7

  📅This Thursday we are running a free Girls Skill Development session, between 12noon and 2pm at for girls in school years 6-9. Come along and learn new skills and be coached by members of Women's winning team!

  மற்றும்
  மீளமை
 16. ஆக. 7

  Morning on day 2 completed ✅ @ Garforth! This morning kids have been taking part in football ⚽️ basketball 🏀 rounders 🏏 & finishing off with some Healthy Lifestyles games thanks to

  மீளமை
 17. ஆக. 7
  மீளமை
 18. ஆக. 7
  மீளமை
 19. ஆக. 6

  Great 1st day @ Garforth academy with over 150+ kids taking part in a range of different activities! 🏉🏑🏀⚽️🥇Garforth Academy -இல்

  மீளமை
 20. ஆக. 4

  Good luck to our women and girls development officer and all the Women’s players in their Final game today against . An amazing achievement in your first season 👏

  மீளமை
 21. ஆக. 3

  It's a big day for Women's rugby in Leeds this Saturday with Women competing in their first Final and Ladies taking on Bradford Bulls in the Women's Challenge Shield. Good Luck to both teams!!

  , , மற்றும் 3 பேர்
  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·